Kontraktsrett og obligasjonsrett
   
 
Författare:Lilleholt Kåre
Titel:Kontraktsrett og obligasjonsrett
Utgivningsår:2017
Omfång:706 sid.
Förlag:Cappelen
ISBN:9788202558086
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt

Pris: 1370 SEK exkl. moms
Emnet for boka er rettslege yteplikter i formueretten. Viktigast er yteplikter som kviler på kontrakt, men yteplikter på andre grunnlag er òg omtala.

Boka har med reglane om inngåing, innhald og oppfylling av kontraktar og dessutan allmenne tema som renter, personskifte og forelding. Framstillinga dekkjer dermed område som gjerne blir omtala som avtalerett, kontraktsrett, obligasjonsrett og pengekravsrett.

Forfattaren legg hovudvekta på oversyn, omsyn og utsyn: Framstillinga gjev oversyn over reglane, set dei inn i ein vidare samanheng og viser kva omsyn reglane byggjer på. Utsyn til andre lands rett lettar forståinga av dei norske reglane og er dessutan praktisk nyttig når rettsforhold over landegrenser blir meir vanlege.

Saman med forfattarens bok Allmenn formuerett dekkjer framstillinga dei viktigaste delane av formueretten.
 
  © 2017 Jure AB