Sekretess!
– Handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen
   
 
Författare:Hed Irja
Titel:Sekretess! – Handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen
Upplaga:18 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:150 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237056
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedier har rätt till insyn i myndigheters verksamhet. Den innebär bl.a. att alla svenska medborgare, liksom medborgare i andra länder, har rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar i den utsträckning de inte är hemliga. Regler som gäller handläggningen av förfrågningar om att få ta del av allmänna handlingar finns i tryckfrihetsförordningens andra kapitel och i offentlighets- och sekretesslagen. De som hanterar allmänna handlingar måste vara väl förtrogna med dessa regler och om eventuella bestämmelser om sekretess som aktualiseras.

I denna praktiska handbok som nu utkommer i sin artonde upplaga redogörs för vad en allmän handling är samt för hur en sekretessprövning går till i praktiken. Det ges ett stort antal exempel på aktuell rättspraxis. Boken innehåller förutom en lättillgänglig beskrivning av de regler som gäller och vad de innebär i praktiken ett utförligt sökordsregister. Det finns också ett avsnitt med vanliga frågor och svar. Som bilaga finns hela offentlighets- och sekretesslagen samt utdrag ur tryckfrihetsförordningen och några andra relevanta författningar. Boken är uppdaterad till rättsläget den 1 oktober 2017.Sedan förra upplagan har 267 lagändringar gjorts i OSL. Dessutom har ett stort antal ändringar gjorts i förordningen.

Irja Hed är ämnesråd vid Justitiedepartementet. Hon har arbetat med frågor om offentlighet och sekretess i många år hos JO och vid justitiedepartementet både praktiskt och teoretiskt och även undervisat i ämnet.
 
  © 2017 Jure AB