Prop. 2017/18:22 Ytterligare verktyg för makrotillsyn
   
 
Titel:Prop. 2017/18:22 Ytterligare verktyg för makrotillsyn
Utgivningsår:2017
Omfång:58 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718022
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:22
Ämnesord:Krediträtt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås lagändringar som innebär att Finansinspektionen ges ytterligare verktyg för makrotillsyn.

Förslagen innebär i huvudsak att:

- det införs ett nytt krav på att kreditinstitut och sådana kreditgivaresom driver verksamhet enligt lagen om verksamhet med bostadskrediter (bolånelagen) ska driva sin verksamhet på sådant sätt att de inte bidrar till finansiella obalanser på kreditmarknaden,
- amorteringskravet ska tillämpas också av sådana kreditgivare som driver verksamhet enligt bolånelagen, och
- det införs en möjlighet att i Sverige erkänna krav som ställs upp i en offentlig reglering i ett annat land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) och som motsvarar amorteringskravet eller
kravet på att vissa företag ska driva sin verksamhet på ett sådant sätt att de inte bidrar till finansiella obalanser på kreditmarknaden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2018.
 
  © 2017 Jure AB