Nordiska förmögenhetsrättsdagarna
   
 
Författare:Kleineman Jan
Titel:Nordiska förmögenhetsrättsdagarna
Utgivningsår:2018
Omfång:254 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237063
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Stockholm Centre for Commercial Law nr. 29
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 392 SEK exkl. moms
INNEHÅLL

Om behovet av en sammanhållen nordisk doktrin på förmögenhetsrätten område – ett slags förord
Jan Kleineman

Sprogets rolle i nordisk retssamarbejde: Muligheder og begrænsninger
Mads Bryde Andersen

Overdragelse av fordringer: Avtalte overdragelsesforbud i norsk rett
Trygve Bergsåker

Det danske retsopgør efter finanskrisen – en foreløbig status
Nis Jul Clausen

Erstatningsansvar efter bankkrakket i Island
Eyvindur G. Gunnarsson

Contract Management – hanteringen av kontraktets livscykel
Suvi Hirvonen-Ere

Underpantsætning af fordringer
Camilla Hørby Jensen

Mamatas med flere v. Hellas
- Bruk av tvang ved restrukturering av statlig gjeld og beskyttelse av obligasjonseieres eiendomsrett under EMK
Astrid Iversen

Fordringars överlåtbarhet – avtalsfrihet eller inte?
Janne M Kaisto

Globaliseringens och europarättens betydelse för svensk insolvensrätt de lege ferenda
Marie Karlsson-Tuula

Avtalsvite och dess funktioner i det avtalsrättsliga systemet
– några anmärkningar från ett finskt perspektiv
Paula Klami-Wetterstein

Rättsvetenskapens betydelse för prejudikatbildningen på förmögenhetsrättens område
Stefan Lindskog

Några påpekanden om den för civilrätten ganska centrala frågan om fordringars omsättningsbarhet
Claes Martinson

Avtalsviten – civilrättslig giltighet trots processuell ogiltighet?
Lotta Maunsbach

Prejudikat som ska, bör, kan och inte kan beaktas
Björn Sandvik

Marknadsföringsansvar, orsakssamband, medvållande,
”avtalsliknande drag” osv.
– lite om allt detta i det finska Lehman Brothers-fallet
Lena Sisula-Tulokas
 
  © 2017 Jure AB