Prop. 2017/18:129 Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning
   
 
Titel:Prop. 2017/18:129 Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning
Utgivningsår:2018
Omfång:75 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718129
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:129
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår att det införs ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning i syfte att stärka konsumentskyddet.

Telefonförsäljning är en utbredd försäljningskanal, som har fördelar både för företag och konsumenter. Samtidigt har konsumentskyddet vid telefonförsäljning visat sig vara otillräckligt. De problem som har lyfts fram handlar bl.a. om att konsumenter felaktigt påstås ha ingått avtal eller att de ingår avtal utan att de förstår avtalets innebörd.

Förslaget innebär att det inte längre ska vara möjligt att ingå ett avtal muntligen, om näringsidkaren på eget initiativ kontaktar konsumenten per telefon i syfte att ingå ett distansavtal. Om telefonkontakten leder till att parterna vill ingå ett avtal, ska näringsidkaren bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form. För att ingå ett giltigt avtal ska det krävas att konsumenten efter telefonsamtalet skriftligen accepterar näringsidkarens anbud. Om en näringsidkare levererar produkter eller utför tjänster trots att det inte finns något giltigt avtal, ska konsumenten inte vara betalningsskyldig för dessa.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.
 
  © 2017 Jure AB