Prop. 2017/18:166 Reviderade regler för fartyg i inlandssjöfart
   
 
Titel:Prop. 2017/18:166 Reviderade regler för fartyg i inlandssjöfart
Utgivningsår:2018
Omfång:100 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718166
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:166
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 57 SEK exkl. moms
I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som är nödvändiga för att genomföra EU-direktivet om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart. Direktivet är i huvudsak en redaktionell omarbetning av ett tidigare direktiv. De lagändringar som föreslås är därför i huvudsak redaktionella justeringar i form av ändrade hänvisningar till direktivet och ändrad terminologi. Utöver detta föreslås dock bland annat att det så kallade unionscertifikatet för inlandssjöfart ska medföras ombord på fartyget i original.

Propositionen innehåller vidare två förslag som inte är relaterade till det nämnda EU-direktivet. Det föreslås för det första att Transportstyrelsen ska få överlåta åt en erkänd sjöfartsskyddsorganisation att utfärda interimistiska sjöfartsskyddscertifikat för fartyg. Detta förslag innebär att förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning får överlåtas till utländska organ. Riksdagens beslut bör därför fattas i den ordning som föreskrivs i 10 kap. 6 § andra stycket regeringsformen. Det föreslås för det andra att regeringen ska få meddela föreskrifter om undantag från
mönstringslagen för så kallade isnavigatörer.

De lagändringar som avser genomförandet av EU-direktivet föreslås
träda i kraft den 7 oktober 2018. Övriga lagändringar föreslås träda i
kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB