Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan
   
 
Författare:Swärd Susann
Titel:Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan
Utgivningsår:2018
Omfång:306 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139115823
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt

Pris: 441 SEK exkl. moms
Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan förklarar barnkonventionens holistiska syn på barnets rättigheter och hur dessa ska implementeras inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Alla barn är rättighetsbärande individer med mänskliga rättigheter som ska främjas, respekteras, skyddas och förverkligas. Barnkonventionen förtydligar dessa rättigheter och den här handboken bidrar till en ökad förståelse för hur förskolan och skolan kan förverkliga barnets rättigheter i det dagliga arbetet.

Den lättillgängliga och strukturerade genomgången av barnkonventionen relaterar till förskolans och skolans uppdrag inom följande områden:
• Barnrättsbaserad verksamhet
• Rätten till utbildning
• Rätten till goda villkor för barnets optimala utveckling
• Samverkan med hemmet
• Barn som far illa och anmälningsplikten
• Övriga rättigheter i korthet.

Genomgående finns diskussionsfrågor som bidrar till reflektion över hur man kan förhålla sig till barnet som rättighetsbärare. Varje del avslutas dessutom med diskussionsfall som lämpar sig för en fördjupad diskussion med kollegor.

Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan bjuder in till ökad kunskap och förståelse för barnets rättigheter i det dagliga arbetet. Den vänder sig till bl.a. förskolelärare, barnskötare, lärare, grundskollärare, gymnasielärare, fritidspedagoger, specialpedagoger, speciallärare, SFI-lärare, hemspråkslärare, förskolechefer, rektorer, förtroendevalda, elevhälsan samt
övriga personer som bidrar till utvecklingen av förskolan och skolan.
 
  © 2017 Jure AB