Den skuldsatta damen
– Några insolvensrättsliga spörsmål under medverkan av Annina H. Persson
   
 
Författare:Karlsson-Tuula Marie
Titel:Den skuldsatta damen – Några insolvensrättsliga spörsmål under medverkan av Annina H. Persson
Utgivningsår:2018
Omfång:187 sid.
Förlag:Örebro universitet
ISBN:9789163983443
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 280 SEK exkl. moms
Marie Karlsson-Tuula är gästprofessor i rättsvetenskap vid Örebro universitet och professor i civilrätt vid Karlstads universitet. Ansvarig utgivare för Insolvensrättslig tidskrift och föreståndare för Akademien för Insolvensrätt.

Insolvensrättsliga spörsmål är mycket aktuella eftersom det pågår en globalisering av såväl den internationella utvecklingen och i det insolvensrättsliga lagstiftningsarbetet i EU. Internationaliseringen har bl.a. medfört att antalet konkurser ökar och att antalet insolvensförfaranden med anknytning till andra länder än Sverige har blivit mer frekvent förekommande. Med denna globalisering ställs det bl.a. krav på att samarbeten sker mellan såväl staterna i EU som våra institutioner och aktörer på de finansiella marknaderna. Frågor som rör gränsöverskridande insolvens har allt mer blivit föremål för ett större intresse de senaste åren. Men även frågor om den praktiska hanteringen har ökat. Några av de frågor som behandlas i denna framställning rör bl.a. hur lagstiftningen bör utformas de lege ferenda.

I det följande publiceras ett antal artiklar som olika insolvensrättsliga spörsmål. I den första behandlas Globaliseringens och Europarättens betydelse för svensk insolvensrätt de lege ferenda. Denna artikel har tidigare varit publicerad i de nordiska förmögenhetsrättsdagarna. I den andra artikeln behandlas Något om rättsteorier till grund för konkurslagstiftningen Bankruptcy Code. I den tredje behandlas Entreprenörskap i centrum för insolvenslagstiftningen de lege ferenda. I den fjärde behandlas Ett mer flexibelt system för förbättrade företagsrekonstruktioner - hur? I den femte behandlas Gäldenärens avtal under företagsrekonstruktion denna artikel har tidigare publicerats i en Festskrift till f.d. justitierådet och professor emerita Gertrud Lennander. I den sjätte behandlas Överlåtelse av avtal under företagsrekonstruktion - Ett förslag till reformering. I den sjunde behandlas Medling under ett pågående insolvensförfarande, något för EU:s medlemsstater och för Sverige? I den åttonde behandlas Svårigheterna med obeståndsbegreppet vid borgenärsbrotten. I den nionde behandlas Vem är behörig att ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i konkurs? I den tionde behandlas På vems förslag utses konkursförvaltaren? I den elfte behandlas När är en konkursförvaltare ”olämplig”? I den tolfte behandlas Behovet av auktorisation av konkursförvaltare. I den trettonde behandlas Offentligt ackord. Denna artikel har tidigare varit publicerad i en festskrift till Torkel Gregow. I den fjortonde behandlas Några rättsliga spörsmål rörande offentligt ackord de lege ferenda, I den femtonde behandlas Innebörden av betryggande säkerhet och gäldenärens beviskrav vid ställande av säkerhet.
 
  © 2017 Jure AB