Koncernredovisning
   
 
Författare:Marton Jan , Pettersson Anna Karin
Titel:Koncernredovisning
Utgivningsår:2018
Omfång:360 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144109688
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 420 SEK exkl. moms
Koncernredovisning behandlar på ett heltäckande sätt hur en ­koncernredovisning upprättas och vilka frågeställningar som kan uppstå. Samtliga områden som ­normalt berörs vid upprättande av en koncernredovisning tas upp – från de ­vanliga områdena som eliminering av koncerninterna poster och redovisning av rörelse­förvärv till mer komplicerade områden som stegvisa förvärv och valutaomräkning för utländska dotterföretag.

Ämnet koncernredovisning är i grunden ett tekniskt komplext område som ofta upplevs som svårt. Författarna till Koncernredovisning har därför en tydlig peda­gogisk tanke med boken – det är lättare att lära sig en komplicerad teknik om man förstår den bakomliggande logiken. Fokus ligger på att ge en grundläggande förståelse för vad koncernredovisning går ut på och vilka situationer som ska hanteras i koncernredovisningen. Läsaren erbjuds en kombination av konceptuell förståelse och praktisk kunskap, där varje område illustreras med förklarande texter och ­exempel. Varje kapitel avslutas med övningsuppgifter med tillhörande lösningar.

Koncernredovisning utgår både från det internationella redovisningsregelverket IFRS och från det svenska regelverket K3 och täcker därmed in samtliga regelverk som svenska företag behöver förhålla sig till vid upprättande av koncernredo­visning. Boken är avsedd att användas av såväl studenter på universitets- och ­hög­skolenivå som av de som arbetar med koncernredovisning i praktiken.
 
  © 2017 Jure AB