FAR Bankvolymen 2019/2020
   
 
Titel:FAR Bankvolymen 2019/2020
Anmärkning:Utkommer årligen.
Utgivningsår:2019
Omfång:2155 sid.
Förlag:FAR
ISBN:9789188735232
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt , Ekonomi

Pris: 675 SEK exkl. moms
Bankvolymen är regelsamlingen som samlar EU-rätt, lagstiftning och föreskrifter som reglerar bank- och kreditverksamhet.

Nyheterna i årets upplaga av Bankvolymen:

- Ny föreskrift från Finansinspektionen som innehåller regler om hur ett företag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över sina kreditrisker. Den innehåller även regler om hur företagen ska göra kreditprövningar och fatta kreditbeslut, samt hantera krediter till en jävskrets.
- Ändringar i FFFS 2014:12 om tillsynskrav och kapitalbuffertar. Ändringarna innebär att det införs nya regler om anmälningsplikt vid emissioner av kapitalinstrument, offentliggörande av information om kapitalbaskrav och kapitalbas samt tröskelvärden för när ett fallissemang ska anses ha inträffat.
- Tillämpningsområdet för FFFS 2016:16 om amortering av krediter mot säkerhet i bostad utvidgas till att även gälla för företag med tillstånd att lämna bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.
- Nya EU-regler som syftar till att göra valutaväxlingsavgifterna vid gränsöverskridande betalningar mer transparenta.
- Kompletteringar av tillsynsförordningen som avser kapitalbasen med bestämmelser om krav på avdrag från kapitalbasen i fall då nödlidande exponeringar inte i tillräcklig utsträckning täcks av avsättningar eller andra justeringar. I praktiken innebär detta att en säkerhetsspärr för nödlidande exponeringar inrättas.
 
  © 2017 Jure AB