FAR Värdepappersvolymen 2019/2020
   
 
Titel:FAR Värdepappersvolymen 2019/2020
Anmärkning:Utkommer årligen.
Utgivningsår:2019
Omfång:2289 sid.
Förlag:FAR
ISBN:9789188735263
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 675 SEK exkl. moms
Värdepappersvolymen samlar EU-rätt, lagar och förordningar, myndighetsföreskrifter och självregleringen för värdepappersföretag och kreditinstitut. Reglerna är indelade i ämnesområden. Det går även att snabbt slå upp enskilda lagar och direktiv m.m. med hjälp av den inledande lagförteckningen eller genom sökorden sist i boken.

Nyheterna i årets upplaga av Värdepappersvolymen:

- Utländska avvecklingssystem som inte omfattas av EUs regelverk och föreskrifter om produktingripande ska kunna likställas med system som omfattas vad gäller skydd mot rättsliga risker.
- Krav på offentliggörande av principer för aktieägarengagemang hos institutionella investerare och kapitalförvaltare.
- Ändringar i lagen om handel med finansiella instrument, lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder till följd av EUs förordning om referensvärden.
- Nya EU-regler i EMIR om clearingkrav, tillfälligt upphävande av clearingkravet, riskbegränsningstekniker för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registrering, tillsyn av transaktionsregister samt kraven på transaktionsregister.
- Ändringar i FFFS 2014:12 Tillsynskrav och kapitalbuffertar, som bl.a. omfattar anmälningsplikt vid emissioner av kapitalinstrument, offentliggörande av information om kapitalbaskrav och kapitalbas samt tröskelvärden för när ett fallissemang ska anses ha inträffat. Även följdändringar i FFFS 2008:25 Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.
- Nya föreskrifter från Finansinspektionen om hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag, övervakning av emittenters regelbundna finansiella information, produktingripande samt ökade informationskrav för värdepappersfonder och specialfonder.
 
  © 2017 Jure AB