Prop. 2019/20:52 En utvecklad översiktsplanering
   
 
Titel:Prop. 2019/20:52 En utvecklad översiktsplanering
Utgivningsår:2019
Omfång:249 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920052
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:52
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 179 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås nya bestämmelser om översiktsplanering enligt plan- och bygglagen.

Förslagen syftar till att säkerställa en bättre kontinuitet i översiktsplaneringen, att regelverket ska ge stöd för en god tillämpning och att översiktsplanen i högre utsträckning än i dag ska underlätta för efterföljande planering och prövning, t.ex. vid detaljplaneläggning och vid prövning av bygglov och förhandsbesked.

Regeringen föreslår att kommunen i början av varje mandatperiod ska
anta en planeringsstrategi. I strategin ska kommunfullmäktige bedöma om översiktsplanen är aktuell och ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Att kommunen tar fram en planeringsstrategi ska vara en förutsättning för att översiktsplanen ska anses vara aktuell. Planeringsstrategin föreslås ersätta de nuvarande kraven på aktualitetsprövning av översiktsplanen.

Regeringen föreslår även ändrade bestämmelser om översiktsplanens
innehåll. Tydligare krav på innehållet syftar till att underlätta dialogen
mellan staten och kommunen om hur bebyggelsen ska utvecklas. Samtidigt föreslås att några av de nuvarande kraven tas bort för att det ska bli enklare att ta fram en översiktsplan och att hålla den aktuell. Vidare föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter som syftar till att möjliggöra en digital standard för utformning av översiktsplaner, regionplaner och områdesbestämmelser.

Sammantaget bedöms förslagen ge bättre förutsättningar för mer effektiva plan- och byggprocesser.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 april 2020.
 
  © 2017 Jure AB