FAR Samlingsvolymen 2020 Redovisning (Del I)
   
 
Titel:FAR Samlingsvolymen 2020 Redovisning (Del I)
Utgivningsår:2020
Omfång:2000 sid.
Förlag:FAR
ISBN:9789188735287
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 695 SEK exkl. moms
I FAR:s Samlingsvolym Redovisning finns den goda redovisningsseden samlad. Här hittar du bl.a. Bokföringsnämndens K-regelverk inklusive uppdaterade K2.

Nyheter 2020:
- Ändringar i flertalet associationsrättsliga lagar till följd av det nya regelverket om tjänstepensionsföretag.
- Nya EU-regler om aktieägares rättigheter har lett till ändringar i bl.a. aktiebolagslagen angående ersättning till ledande befattningshavare i noterade aktiebolag. Det har även införts en ny beslutsordning för väsentliga transaktioner med närstående, vilka nu bl.a. ska underställas bolagsstämman.
- Lägsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag har sänkts från 50.000 kr till 25.000 kr.
- Nytt allmänt råd från Bokföringsnämnden: BFNAR 2019:3 Bokföring i konkurs. Det allmänna rådet ersätter den tidigare regleringen i BFN U 87:10 och innebär ingen ändring i sak.
- Justeringar av kommentarstexter i BFN:s vägledningar K2/K3 Årsbokslut och K2 Årsredovisning i mindre företag, bl.a. till följd av en dom i HFD.
- Uppdateringar i FAR:s rekommendation RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag, främst av förtydligandekaraktär.
- Sedvanliga uppdateringar av RFR:s regelverk och BAS-kontoplanen, dock har inte de förenklade kontotabellerna eller kopplingstabellerna uppdaterats vid denna boks pressläggning, varför de återges såsom för föregående år.

Innehåll:
- Associationsrätt
- Bokföring och redovisning
- Bokföringsnämnden (för K-företag)
- Rådet för finansiell rapportering
- FAR:s rekommendationer och uttalanden
- BAS
 
  © 2017 Jure AB