Prop. 2019/20:81 Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda
   
 
Titel:Prop. 2019/20:81 Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda
Utgivningsår:2020
Omfång:74 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920081
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:81
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås ett tekniskt egenskapskrav i fråga om laddning av elfordon för vissa byggnader. Vidare föreslås att det införs krav på inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem för de byggnader där systemet för rumsuppvärmning eller luftkonditionering har en nominell effekt som överstiger 70 kilowatt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få meddela föreskrifter om krav i fråga om laddning av elfordon för vissa byggnader och krav på inspektioner av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem som alltid ska uppfyllas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 maj 2020.
 
  © 2017 Jure AB