FAR IFRS-volymen 2020
   
 
Titel:FAR IFRS-volymen 2020
Utgivningsår:2020
Omfång:973 sid.
Förlag:FAR
ISBN:9789188735317
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 695 SEK exkl. moms
Den svenska versionen av IFRS, IAS, IFRIC och SIC. IFRS-volymen innehåller den officiella EU-översättningen av de internationella redovisningsstandarderna till svenska.

Alla företag inom EU som har sina värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad (det vill säga alla börsbolag) ska tillämpa IFRS i koncernredovisningen. IFRS får också användas frivilligt av andra företag och som vägledning av K3-företag och företag som redovisar enligt Bokföringsnämndens och Redovisningsrådets äldre regelverk.


Nyheter i IFRS-volymen 2020:

- Ändringar av IAS 19 i syfte att klargöra att ett företag, efter en ändring av en förmånsbestämd plan, reducering eller reglering, bör tillämpa de uppdaterade antagandena från omvärderingen av sin förmånsbestämda nettoskuld (nettotillgång) för återstoden av rapporteringsperioden.

- Årliga förbättringar av IFRS, 2015–2017 års cykel.

- Ändringar av hänvisningar till konceptuellt ramverk i IFRS-standarder. Hänvisningar till det tidigare ramverket i ett flertal standarder och tolkningar har uppdaterats till att avse det reviderade konceptuella ramverket.

- Definitionen av ”väsentlig” har förtydligats i syfte att göra det lättare för företag att göra väsentlighetsbedömningar och att öka relevansen i upplysningarna i noterna till finansiella rapporter.

- Ändringar i IAS 39 och IFRS 9 i syfte att hantera konsekvenserna för den finansiella rapporteringen av referensräntereformen under perioden innan befintlig referensränta ersätts med en alternativ referensränta. Ändringarna innebär tillfälliga och snäva undantag för villkoren för säkringsredovisning, så att företag kan fortsätta att uppfylla villkoren genom att anta att de befintliga referensräntorna inte ändras på grund av interbankräntereformen.
 
  © 2017 Jure AB