Prop. 2019/20:193 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar
   
 
Titel:Prop. 2019/20:193 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar
Utgivningsår:2020
Omfång:62 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920193
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:193
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår en ny lag med vissa kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen.

Rättelseblad, sidan 1 av regeringens proposition 2019/20:193 (pdf 17 kB)
Enligt EU-förordningen ska varje medlems­stat inrätta en kontakt­punkt för genom­förandet av förord­ningen. Lagen innehåller bestäm­melser om att den myn­dighet som regeringen bestäm­mer ska vara kontakt­punkt enligt förord­ningen och att kontakt­punkten ska ha rätt att före­lägga utländska investe­rare eller berörda företag att till­handa­hålla vissa uppgifter eller hand­lingar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2020.
 
  © 2017 Jure AB