FAR Samlingsvolymen 2021 Revision (Del 2)
   
 
Titel:FAR Samlingsvolymen 2021 Revision (Del 2)
Utgivningsår:2021
Omfång:1685 sid.
Förlag:FAR
ISBN:9789188735430
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Ekonomi , Associationsrätt och värdepappersrätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 695 SEK exkl. moms
FAR:s Samlingsvolym Revision är regelsamlingen som innehåller ISA, RevR, RevU, Revisorsinspektionens regelverk samt de lagar som reglerar verksamheten för revisorer och revisionsföretag.

FAR:s Samlingsvolym Revision kommer nu ut för 43:e året i följd. I den får du tillgång till reglerna om revisorer och revision.

Bland nyheterna i årets bok kan nämnas:

- Att det har kommit ett nytt uttalande från FAR i form av RevU 18 Revisorns agerande vid felaktig klassificering av skulder i bostadsrättsföreningar.
- ISRE 2410 innehåller ett nytt exempel på uppdragbrev som tar hänsyn till svenska förhållanden.
- Ändrade regler för revisorers ansvarsförsäkringar.
- En ny version av ISA 540 Granskning av uppskattningar i redovisningen med tillhörande upplysningar med ändringar avseende redovisning av förväntade kreditförluster, leasing, försäkringskontrakt och intäktsredovisning.

Nytt är också att följande fem tidigare uttalanden har gjorts om från uttalanden till rekommendationer:

- Revisorns rapportering i samband med likvidation av aktiebolag RevU 2 ändras till RevR 13.
- Revisorns åtgärder vid misstanke om brott respektive penningtvätt RevU 4 ändras till RevR 14.
- Revisorns rapporteringsskyldighet enligt 6 kap. 23 § FFFS 2017:2 Värdepappersrörelse RevU 15 ändras till RevR 15.
- Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten RevU 16 ändras till RevR 16.
- Gemensam revision RevU 17 ändras till RevR 17.

- RevR 700 har bland annat fått en ny punkt om revisorspåteckning vid elektronisk underskrift.
- Översyn och uppdatering av flera andra RevR och RevU.

FAR:s Samlingsvolym Revision är uppdaterad per den 1 januari 2021. Även ändringar som har beslutats men som träder i kraft vid en senare tidpunkt har tagits med.
 
  © 2017 Jure AB