Prop. 2020/21:174 Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen
   
 
Titel:Prop. 2020/21:174 Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen
Utgivningsår:2021
Omfång:209 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021174
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:174
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 179 SEK exkl. moms
I propositionen lämnar regeringen förslag till ändringar i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, dvs.
EU-direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. Anledningen är att Europeiska kommissionen i en formell underrättelse har framfört synpunkter på hur Sverige har genomfört direktivet.

Av direktivet följer att det för vissa byggprojekt – som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan bl.a. på grund av deras art, storlek eller lokalisering – ska göras en bedömning av deras miljöpåverkan innan de tillåts komma till stånd.

I propositionen föreslås bl.a. följande:

- Ett s.k. MKB-projekt som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska prövas genom detaljplaneläggning.

- Regeringen ska få meddela föreskrifter om att MKB-projekt i vissa fall inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.

- Beslut om lov eller förhandsbesked som avser ett MKB-projekt ska i vissa fall innehålla en motivering om åtgärdens miljöpåverkan.

- Den information som kommunen ska tillhandahålla när en detaljplan
tas fram ska finnas tillgänglig i elektronisk form på kommunens webbplats.

- Miljöorganisationers rätt att överklaga bygglov och förhandsbesked
som avser ett MKB-projekt ska framgå av plan- och bygglagen.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 2 augusti 2021.
 
  © 2017 Jure AB