Ersättning vid personskada 2021
   
 
Författare:Randquist Madeleine , red.
Titel:Ersättning vid personskada 2021
Upplaga:27 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:1029 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144143866
Ämnesord:Försäkringsrätt , Skadeståndsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 2349 SEK exkl. moms
Ersättning vid personskada är det klassiska standardverket för beräkning av skadeståndsrättslig ersättning vid personskada enligt 5 kap. SkL. Med sin praktiskt inriktade framställning, och med samtliga aktuella tabeller och relevanta cirkulärreferat i bilagedelen, fungerar boken som referensverk, utbildningsmaterial och handläggningsstöd för alla som arbetar med skadeståndsrättslig ersättning vid personskada: personskadereglerare, advokater, biträdande jurister och domstols­jurister. Den vänder sig också till patientföreningar och till studenter vid universitet och högskola.

Boken inleds med två kapitel om grundläggande personskade- och ersättningskunskap. Därefter behandlas samtliga ersättningsposter samt centrala frågor som omprövning, preskription och ränteberäkning. Handläggning, med sakfrågor som t.ex. ombud, sekretess och nämndprövning, behandlas i en egen del tillsammans med ett kapitel om praktiskt skaderegleringsarbete. Därutöver har Ersättning vid personskada ett kapitel om samordningsförmånerna samt vad som snarast är en egen ”bok i boken” om medicin i skaderegleringen.

Tillgång till en digital version av Ersättning vid personskada ingår. Den digitala utgåvan, som är fullt sökbar och går att arbeta med som en ”vanlig” bok - d.v.s. stryka under, göra anteckningar och lägga in bokmärken i - nås med hjälp av en kod på insidan av bokens pärm.

Innehållsförteckning

DEL 1

Introduktion 13

Inledning 15

Ersättning vid personskada 2021 17

5 kap. SkL 17

Skadeståndslagen och försäkringarna 19

Så är boken upplagd 20

Digital utgåva av boken ingår 24

Nyheter 25

Grundläggande personskadekunskap 33

Om innehållet i detta kapitel 35

Vad är en personskada? 35

Orsakssamband (kausalitet) 44

Beviskrav och bevisvärdering 50

Beviskrav i några olika situationer 52

Rättspraxis – samband 65

Grundläggande ersättningskunskap 69

Om innehållet i detta kapitel 71

Några viktiga principer m.m. 72

Det samlade ersättningssystemet vid personskada ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv 75

Jämförelse mellan fyra ersättningssystem på SkL:s grund 82

Fler lagar som gäller vid personskada 110

DEL 2

Ersättning vid personskada 115

Inkomstförlust 117

Om innehållet i detta kapitel 121

Några utgångspunkter för beräkningen 122

Arbetsoförmåga p.g.a. personskada 124

Hur bestäms inkomstunderlaget? 138

Samordning av förmåner 158

Beräkning av inkomstförlust 167

Pensionsförlust 174

Särskilda situationer – egna företagare 189

Särskilda situationer – barn och ungdomar 207

Särskilda situationer – arbetsskador som är trafikskador 214

Särskilda situationer – hushållsarbete i hemmet 217

Kostnader 221

Om innehållet i detta kapitel 223

Allmänt om ersättning för kostnader i följd av skadan 223

Om olika slags kostnader 228

Hur bestäms ersättningen för kostnader? 246

Ideell skada 251

Om innehållet i detta kapitel 253

Allmänt om ersättning för ideell skada 254

Sveda och värk 255

Lyte och men – bestående skada 262

Ersättning för olägenheter 280

Regler som gäller skador före 2002 286

Ersättning för kränkning 294

Dödsfall – ersättning till efterlevande 305

Om innehållet i detta kapitel 307

Kostnader 307

Förlust av underhåll 310

Jämkning m.m. 319

Ersättning vid nära anhörigs dödsfall 319

Successionsfrågor 332

Omprövning av ersättning 339

Om innehållet i detta kapitel 341

Omprövningsrätten 341

Omprövning av ersättning för inkomstförlust 342

Omprövning av ideell ersättning och kostnader 355

Några andra frågor 356

Preskription 361

Om innehållet i detta kapitel 363

Preskriptionslagens bestämmelser 363

Preskriptionstiden enligt försäkringsrättsliga regler i skadefall före 2015 365

Allmänt om preskription enligt försäkringsrättsliga regler i skadefall fr.o.m. 2015 374

Preskription enligt Trafikskadelagen 374

Preskription i den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen 376

Preskription enligt Patientskadelagen, PSL 378

Preskription och preklusion enligt Läkemedelsförsäkringsföreningens åtagande 379

Preskription vid omprövning 380

Några andra frågor 384

DEL 3

Fler ersättningsfrågor 389

Jämkning på grund av medvållande 391

Om innehållet i detta kapitel 393

Förutsättningar för jämkning 393

Jämkningsgraden 401

Jämkningsreglerna – sammanfattning 406

Ränteberäkning vid personskadereglering 409

Om innehållet i detta kapitel 411

När ska ränta betalas? 412

Ränta på försäkringsersättning 413

Trafikskadeersättning och ersättning från ansvarsförsäkring 415

Skadestånd 418

Patientförsäkring 420

Läkemedelsförsäkring 421

Brottsskadeersättning 421

Utredningen 421

Ränteberäkning vid de olika ersättningsposterna 423

Mer om ränteberäkning 427

Värdesäkring av skadeståndslivräntor 431

Om innehållet i detta kapitel 433

Utgångspunkter för bestämmande av värdesäkringstilläggets storlek 434

Finansinspektionens uppdrag 435

Värdesäkring vid sidan av lagen om ändring av skadeståndslivräntor 436

Beskattning av personskadeersättning 439

Om innehållet i detta kapitel 441

Schematisk beskrivning av skattereglerna 441

Administrativa frågor 443

DEL 4

Handläggning 445

Praktiskt arbete med personskador och samordningsförmåner 447

Om innehållet i detta kapitel 449

Praktiskt arbete med samordningsförmåner enligt SFB 449

Praktiskt arbete med rehabilitering 457

Praktiskt arbete med arbetsskadeförsäkring enligt kollektivavtal 463

Checklistor i ärenden som rör samband och invaliditet 469

Ombud och ombudskostnader 477

Om innehållet i detta kapitel 479

Ersättning för ombudskostnader 480

Vem kan vara ombud? 481

Nödvändiga och skäliga ombudskostnader 482

Tvist avseende ombudsarvodet m.m. 483

Övriga försäkringar 483

Offentlighet och sekretess 485

Om innehållet i detta kapitel 487

Offentlighetsprincipen 487

Handlingsoffentligheten 487

Sekretess 490

Undantag från sekretess 492

Sekretess i skadereglering 494

Utbetalning 499

Om innehållet i detta kapitel 501

Utbetalning till rätt person 501

Belopp som överstiger ett prisbasbelopp 507

Utmätning 507

Nämndprövning, klagomål och tvist 511

Om innehållet i detta kapitel 513

Nämndprövning inom olika försäkringar 514

Prövning i domstol 534

Rådgivning och tillsyn 535

Handläggning av trafikskador som inträffat utomlands 539

Om innehållet i detta kapitel 541

Trafikolycka utomlands med svenskregistrerat fordon 541

Svenskt fordon och icke-svensk skadad 542

Trafikolycka utomlands men inte svenskt fordon 542

EU-direktiv har förenklat skaderegleringen 543

DEL 5

Övrigt 547

Försäkringar m.m. enligt lag och kollektivavtal 549

Om innehållet i detta kapitel 551

Försäkrad genom lag och avtal 552

Sjukdom 557

Arbetsskada 567

Övriga ersättningar och bidrag enligt lag 577

Dödsfall 585

Medicin i skaderegleringen 595

Om innehållet i detta kapitel 597

Den medicinska utredningen 597

Försäkringsmedicin 603

Medicinsk dokumentation och kommunikation 612

Anatomi och fysiologi 620

Allmän sjukdomsöversikt 631

Medicinsk litteraturförteckning 660

Förkortningar 667

Litteratur och andra resurser 673


Bilagor 681

Sökordsregister 1019
 
  © 2017 Jure AB