EU och arbetsrätten
   
 
Författare:Nyström Birgitta
Titel:EU och arbetsrätten
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:472 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023548
Ämnesord:Arbetsrätt , EU-rätt

Pris: 703 SEK exkl. moms
Den sjätte upplagan av EU och arbetsrätten har genomgått väsentliga omarbetningar och kompletteringar. De senaste åren har en betydelsefull utveckling av EU-arbetsrätten ägt rum; EU:s rättighetsstadga har lyfts fram och flera nya direktiv och direktivförslag framlagts. Dessa förändringar och deras betydelse för svenskt vidkommande redovisas och diskuteras.

I boken görs en grundlig genomgång av EU-arbetsrätten i förhållande till den svenska arbetsrätten. Här ges en bakgrund till EU-arbetsrättens utveckling, syften och inriktning, beslutsprocesser och viktiga principiella skillnader jämfört med det svenska arbetsrättsliga systemet. EU-arbetsrättens samspel med bl.a. den fria rörligheten, EU:s arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadens parter på den europeiska nivån blir också belyst.

EU-reglerna inom områdena grundläggande rättigheter, forum och lagval, arbetstagarnas och arbetsgivarnas fria rörlighet, icke-diskriminering och likabehandling, insyn och inflytande för de anställda, omstrukturering av verksamheter, anställningsavtalet samt arbetsmiljö och arbetstid behandlas ingående och jämförs med motsvarande svenska regler.

EU-domstolens praxis och den svenska Arbetsdomstolens tillämpning av EU-rätten ges stort utrymme. I denna nya upplaga har många aktuella rättsfall tillförts framställningen.

Boken riktar sig till såväl studerande vid universitet och högskolor som till arbetsmarknadens parter och andra som vill skaffa sig kunskaper om EU-arbetsrätten och dess påverkan på den svenska arbetsrätten.
 
  © 2017 Jure AB