Prop. 2021/22:174 Ett moderniserat konsumentskydd
   
 
Titel:Prop. 2021/22:174 Ett moderniserat konsumentskydd
Utgivningsår:2022
Omfång:283 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122174
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:174
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 178 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås åtgärder som innebär en modernisering och anpassning till den ökade digitaliseringen på konsumentskyddsområdet.

Förslagen innebär att det måste framgå om den som erbjuder en produkt till försäljning på en marknadsplats online är näringsidkare eller inte. Vidare ställs krav på information om vilka kriterier som främst bestämmer rankningen av digitalt presenterade produkter och om, och i sådana fall på vilket sätt, det säkerställs att konsumentrecensioner kommer från konsumenter. Förslagen innebär också att om en produkt tillhandahålls med angivande av att priset har sänkts ska uppgift om det tidigare priset anges. Det införs även förbud mot vidareförsäljning av biljetter till evenemang om näringsidkaren har köpt biljetterna genom användning av automatiserade medel. Distansavtalslagens tillämpningsområde föreslås justeras till att omfatta avtal som innebär betalningsförpliktelser och vissa fall där personuppgifter tillhandahålls. Näringsidkarens skyldighet att ge konsumenten information innan ett avtal ingås utvidgas. Vissa bestämmelser om ångerrätten i distansavtalslagen föreslås också ändras, bl.a. när det gäller digitalt innehåll och digitala tjänster samt reparationer som har fullgjorts.

Regeringen föreslår också att möjligheterna att påföra marknadsstörningsavgift ska utvidgas och att det ska införas en möjlighet att påföra en näringsidkare en sanktionsavgift vid vissa överträdelser av avtalsvillkorslagen. Syftet är att skydda konsumenter mot allvarliga överträdelser av de konsu­mentskyddande reglerna.

Förslagen i propositionen genomför ett EU-direktiv från 2019 om ett moderniserat konsumentskydd och innebär lagändringar i avtalsvillkorslagen, prisinformationslagen, distansavtalslagen och marknadsföringslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
 
  © 2017 Jure AB