Rehabiliteringsansvaret
– En arbetsrättslig handbok
   
 
Författare:Broman Jakob , Ericson Bo , Öhrn Carolina
Titel:Rehabiliteringsansvaret – En arbetsrättslig handbok
Anmärkning:
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:230 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139027164
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 542 SEK exkl. moms
När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter därför att han eller hon har blivit sjuk eller skadad, aktualiseras olika rättsregler som syftar till att göra det möjligt för arbetstagaren att behålla sin anställning och kunna fortsätta att arbeta hos arbetsgivaren. Lyckas detta så undviks uppsägning och utslagning från arbetslivet.

Dessa regler finns framför allt i arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken och lagen om anställningsskydd. Tillsammans bildar de ett system för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som arbetsgivaren ansvarar för. Allt detta skildras i boken. Översiktligt berörs även diskrimineringslagens regler om funktionsnedsättning och framför allt reglerna rörande förbudet att diskriminera arbetstagare i form av bristande tillgänglighet. Vi redovisar översiktligt även EU-rättens skydd mot diskriminering av arbetstagare med funktionshinder. Vidare kommenteras de ändringar som skett på anställningsskyddets område och vilken betydelse de kan ha för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Boken är användbar i det praktiska arbetslivet och lämplig som handbok för dem som är involverade i rehabiliteringsprocessen – fackliga företrädare, företrädare för arbetsgivare, advokater och andra arbetsrättsjurister. Boken kan användas även i utbildningssammanhang.
 
  © 2017 Jure AB