Effective Enforcement of EC Labour Law
   
 
Författare:Malmberg Jonas
Titel:Effective Enforcement of EC Labour Law
Utgivningsår:2003
Omfång:330 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785300
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Arbetsrätt , EU-rätt

Pris: 906 SEK exkl. moms
EG:s arbetsrättsliga reglering har huvudsakligen formen av direktiv. Direktiv innehåller normalt inga specifika regler om hur de rättigheter som följer av direktiven skall kunna göras gällande. Utgångspunkten är istället att medlemsstaterna skall fylla ut direktiven med nationella processregler och sanktioner. Frågan om hur efterlevnaden av EG-arbetsrätten skall anordnas ankommer därför i första hand på medlemsstaterna. Att det saknas specifika sanktions- och processregler innebär inte att EG-rätten helt överlåter till medlemsstaterna att välja process- och sanktionsregler. Bl.a. i EG-domstolens praxis har vissa krav på de nationella rättsordningarna utvecklats.

I denna bok analyseras innebörden av dessa krav vad avser tre områden som täcks av EG-arbetsrätliga direktiv:
• arbetstidsregleringen,
• omstrukturering av företag och
• likabehandling av män och kvinnor

De krav som EG-rätten ställer undersöks mot bakgrund av de procedurer och sanktioner som används i Frankrike, Italien, Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Boken innehåller även en analys av regleringen i Polen, vilken visar på de utmaningar de nya medlemsstaterna kommer att möta i samband med EU:s östutvidgning.

Effective Enforcement of EC Labour Law är resultatet av ett samarbete mellan europeiska arbetsrättsforskare som genomförts inom ramen SALTSA. SALTSA är ett samarbetsprogram mellan LO, TCO, SACO och Arbetslivsinstitutet. Programmet syftar till samverkan för problemorienterad arbetslivsforskning i Europa.

Författare: Jonas Malmberg (editor), Barry Fitzpatrick, Michael Gotthardt, Sylvaine Laulom, Antonio Lo Faro, Taco van Peijpe & Andrzej Swiatkowski.

Boken är skriven på engelska.
 
  © 2017 Jure AB