Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem
– Del II
   
 
Författare:Persson Annina H.
Titel:Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem – Del II
Utgivningsår:1998
Omfång:335 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230347
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Rättsvetenskapliga biblioteket nr. 7
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Insolvensrätt

Pris: 280 SEK exkl. moms
I internationella köpavtal är äganderätts- eller återtagandeförbehåll, s.k. förbehållsklausuler mycket vanliga. Med en förbehållsklausul avses ett villkor som innebär att säljaren har rätt att häva köpet och återta varan om köparen inte erlägger köpeskillingen. Även om ett sådant villkor i regel medför såväl obligationsrättsligt som sakrättsligt skydd kan vid internationella köp problem uppstå beroende på avsevärda skillnader i tillämpning och tolkning av en sådan klausul på grund av variationer i skilda länders köprätt, sakrätt/insolvensrätt och internationell privaträtt. Svårigheten med förbehållsklausuler är att de inte alltid fortsätter att vara sakrättsligt giltiga när föremålet för köpet förflyttas till ett annat land.

Denna bok behandlar förbehållsklausulers ställning i några viktiga rättssystem; Norges, Danmarks, Finlands, Tysklands, Englands och Amerikas förenta staters. En mängd aspekter analyseras, bl.a; köprättsliga, obeståndsrättsliga och krediträttsliga regleringar, leasing och avbetalningsköp, form och ordalydelse, kommission, fastighetsrättsliga regleringar, förbehållets ställning inom sjö- och lufträtt, internationell privaträtt m.m. Framställningen är avsedd att vara en guide för svenska exportörer som vill använda sig av en förbehållsklausul i ett internationellt köpavtal med såväl utländska konsumenter som näringsidkare.

Annina H Persson är juris doktor och verksam vid Stockholms universitets juridiska institution.
 
  © 2017 Jure AB