Civilrätten vid finansiell leasing
– en översikt över svensk, utländsk och internationell rätt
   
 
Författare:Möller Mikael
Titel:Civilrätten vid finansiell leasing – en översikt över svensk, utländsk och internationell rätt
Utgivningsår:1996
Omfång:315 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176783057
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

SLUT på förlag
I denna bok behandla gränsen mellan leasing och köp, olika leasingvillkors skälighet enligt 36§ avtalslagen, leasegivarens separationsrätt vid sale and lease back och investorleasing, konkursbos inträde i leasingavtal, leasingavtals ställning i den nya lagen om företagsrekonstruktion, leasetagares och subleasetagares sakrättsliga skydd, leasingrätter och optioner som underlag för företagshypotek samt borgenärsskyddet vid förfoganden över framtida leasingavgifter.

Boken redogör också för den finansiella leasingens kontraktsrättsliga, sakrättsliga och insolvensrättsliga reglering i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike och USA. Den ger även en utförlig kommentar till Unidroits konvention om internationell finansiell leasing. Boken avslutas med en sammanfattning av Leasingutredningens lagförslag och en översikt över remissutfallet för förslagets olika delar.
 
  © 2017 Jure AB