Preskriptionens funktioner
– Fordringsrättsliga och ersättningsrättsliga problem i komparativ belysning
   
 
Författare:Jacobson Herbert
Titel:Preskriptionens funktioner – Fordringsrättsliga och ersättningsrättsliga problem i komparativ belysning
Utgivningsår:2005
Omfång:717 sid.
Förlag:Dokumaten
ISBN:9185333070
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Skadeståndsrätt , Försäkringsrätt

Pris: 540 SEK exkl. moms
Boken har två avdelningar. Den inledande avdelningen innehåller en jämförelse mellan de franska, tyska och svenska reglerna om allmän preskription, där författaren söker efter likheter och olikheter samt förklarar hur regelverken fungerar och i förlängningen vilket syfte preskriptionsinstituten tillvaratar. Studien ger emellanåt oväntade resultat och visar upp överraskande samband. Man kan peka på uttrycket ”fordringens uppkomst” som tolkas på helt olika sätt enligt svensk respektive och tysk rätt. Vidare åskådliggörs sambandet mellan exstinktiv preskription (fordringspreskription) och adkvisitiv preskription (hävd). Redovisningen av fransk och tysk rätt inleds med ett avsnitt vari respektive lands rättskällor beskrivs.

Den senare avdelningen rör i första hand reglerna om preskription av utomobligatoriskt skadestånd i Frankrike, Tyskland, Norge, Danmark och Sverige. Utgångspunkten för studien är den svenska regeln att ett utomobligatoriskt anspråk på skadestånd preskriberas med utgångspunkt i tidpunkten för den skadegörande handlingen. Denna regel kan leda till att ett anspråk på skadestånd kan preskriberas innan en skada överhuvudtaget har uppkommit, eftersom skadan i vissa fall uppstår senare än 10 år efter tidpunkten för den skadegörande handlingen. Den grundläggande frågan är här: hur kan detta resultat uppkomma? Studien visar att svensk rätt är ensam om denna ordning och söker också förklara detta som ett resultat av tillämpningen av reglerna om allmän preskription. Eftersom skadeståndsrätten i moderna samhällen kompletteras med försäkringar, studeras även reglerna om preskription av försäkringsrättsligt grundade anspråk.
 
  © 2017 Jure AB