Logistikavtalet
   
 
Författare:Heidbrink Jakob
Titel:Logistikavtalet
Utgivningsår:2005
Omfång:313 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:917678603X
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 926 SEK exkl. moms
Det senaste decenniet har logistik blivit allt viktigare i transportnäringen. Ordet är dels ett modeord som i många fall betecknar det som tidigare benämndes spedition, dels betecknar det också en helt ny form av omfattande, IT-stödda uppdrag avseende transportorganisation. Det utgör därför i det senare avseendet ett nytt ekonomiskt begrepp. Begreppets närmare innebörd i ekonomisk och framför allt juridisk bemärkelse har länge varit oklar.

Denna bok behandlar logistikuppdraget på ett mera principiellt sätt. Den består av två delar. I den första delen analyseras logistikuppdragets kärna samt behandlas frågan huruvida uppdraget rättsligt sett kan betraktas som ett sammanhållet helt, det vill säga som en avtalstyp som följer enhetliga normer. I den andra delen beskrivs de allmänna kontraktspåföljder som bör kunna tillämpas vid logistikavtal. Boken innehåller således både juridiska analyser av den ekonomiska verkligheten inom transportnäringen och rättsdogmatiska undersökningar avseende allmän kontraktsrätt. Boken gör också genomgående bruk av rättsjämförelser med framför allt engelsk, men även fransk och tysk rätt.

Boken vänder sig dels till den som söker klarhet i vad begreppet logistik i ekonomisk och juridisk bemärkelse egentligen innebär, dels till den som behöver en fördjupad rättsdogmatisk och rättspolitisk diskussion av kontraktspåföljderna skadestånd, prisavdrag, hävning och naturafullgörelse. Boken vänder sig således både till jurister med anknytning till transportnäringen och till jurister som allmänt arbetar med avtals- och kontraktsrätt.
 
  © 2017 Jure AB