Beskattning av fåmansföretag
   
 
Författare:Tjernberg Mats
Titel:Beskattning av fåmansföretag
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2006
Omfång:178 sid.
Förlag:Thomson Fakta
ISBN:9176102335
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag
Med verkan från 1 januari 2006 har en rad förändringar skett i reglerna för fåmansföretag, detta efter flera års utredningsarbete. En betydande praxisutveckling har skett de senaste åren.

I denna bok behandlas denna utveckling och förändringar noggrant och ges i övrigt en heltäckande bild av såväl de särskilda och omfattande regelkomplexen, som de allmänna reglerna, av betydelse för s.k. fåmansföretag. Reglerna påverkar företaget och ägarnas skattesituation vid bl.a. utdelning, försäljning av aktier och olika avtalsförhållanden mellan ägarna och företaget. Den nyinförda schablonregeln redovisas liksom viktiga och utökade möjligheter att använda sig av löneunderlag vid beräkning av utdelning och reavinst. Reglerna för skattefrihet på utdelning och reavinst på onoterade aktier har slopats, men gäller övergångsvis till år 2010 och behandlas därför i ett eget kapitel.

Betydelsen av regler avseende löneförmån och förtäckt utdelning har ökat sedan stoppreglerna slopades för fem år sedan och innebörden av detta illustreras och kommenteras med hjälp av praxis. Rättsfall och lagändringar beslutade före 2005 års utgång har beaktats.

De genomgående hänvisningarna till lagtext, förarbeten och rättspraxis gör boken användbar för både studerande vid universitet och högskolor samt praktiskt verksamma jurister och revisorer. De komplicerande reglerna illustreras med räkneexempel.

Författaren är docent i finansrätt och universitetslektor vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Författaren är en av landets främsta experter på fåmansföretagsbeskattning genom bl.a. sin avhandling från år 1999, Fåmansaktiebolag - en skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän reglering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl.
 
  © 2017 Jure AB