Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden : en studie av rättsbildningen på sjöarbetsmarknaden
   
 
Författare:Schelin Johan
Titel:Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden : en studie av rättsbildningen på sjöarbetsmarknaden
Utgivningsår:1997
Omfång:537 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176783448
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Arbetsrätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 914 SEK exkl. moms
I denna avhandling behandlas bekvämlighetsregisterfrågan ur svensk synvinkel. Den centrala frågan är hur den ökade bekvämlighetsregistreringen av fartyg påverkat rättsbildningen på sjöarbetsmarknaden. I syfte att besvara den frågan diskuteras de rättsliga förutsättningarna för utflaggning samt de nationella och internationella åtgärder statsmakterna och de fackliga organisationerna vidtagit i syfte att såväl förhindra bekvämlighetsregistrering som att reglera arbetsförhållandena ombord. Konkret rör det sig om en analys av villkoren för skeppsregistrering, villkoren för sjöfartsstöd, EG-reglerna om anställningsavtalens bestånd vid överföring av fartyg till främmande flagg. ILO:s miniminormer för fartygs arbete samt blockaderna av bekvämlighetsflaggat tonnage inom ramen för den så kallade ITF-kampanjen.

I och med att den ökade utflaggningen också utgör ett internationellt fenomen bör framställningen vara av intresse även för praktiskt och teoretiskt verksamma sjörättsjurister i övriga Norden. I flera fall redogörs för den nordiska rätten på området. Det gäller särskilt kapitlet förande blockadaktionerna.
 
  © 2017 Jure AB