NTS_2008
NTS - Nordisk Tidsskrift for Selskabsret
Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, nordens ledande tidskrift för bolagsrätt, behandlar ur både praktisk och teoretisk synvinkel alla bolagsformer, såväl lagreglerade som icke lagreglerade. I tidskriften behandlas utförligt den bolagsrättsliga utvecklingen ur ett internationellt perspektiv. Här finns bidrag från samtliga nordiska länder. Angränsande ämnen som konkurrensrätt, skatterätt, redovisning och revision ges även de utrymme.

NTS är ett viktigt arbetsredskap för nordiska jurister i ett Europa där bolagsrätten påverkas i allt högre grad av såväl harmonisering som internationalisering. Här ges bakgrund, uppdatering och rättsliga analyser fyra gånger om året.

Varje nummer innehåller avdelningar som behandlar ny lagstiftning, ny praxis och ny litteratur från de nordiska länderna. Vidare finns naturligtvis mer djupgående artiklar där aktuella ämnen kommenteras.

NTS har efter introduktionen 1999 blivit tidskriften där den bolagsrättsliga debatten förs i Norden. Här ges information för den som vill hålla sig ŕ jour med den rättsliga utvecklingen inom området på ett enkelt sätt. NTS utgör det perfekta komplementet till de sedvanliga informationskanalerna för att kunna vara med och påverka och agera i Sverige och på ett europeiskt plan.

Redaktionen består av professor, dr.jur. Paul Krüger Andersen vid Handelshřjskolen i Århus (ansvarig redaktör), ekon.lic, adj. professor, sekreterare i Aktiebolags-kommittén Rolf Skog samt professor, dr.juris Tore Bråthen vid Handelshöyskolen BI, Oslo.

Prenumeration avseende NTS 2015 ŕ 994 kr exkl. moms.

 
© 2017 Jure AB