Ds 2008:2 Europeiskt betalningsföreläggande - 9789138228890 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:2 Europeiskt betalningsföreläggande
   
 
Titel:Ds 2008:2 Europeiskt betalningsföreläggande
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:158.
Utgivningsår:2008
Omfång:102 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228890
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:2
Ämnesord:Insolvensrätt , EU-rätt

Pris: 180 SEK exkl. moms

 

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har antagit förordningen om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande. Genom förordningen införs ett förfarande som syftar till att borgenärer - när gäldenären har sin hemvist i en annan medlemsstat - snabbt, enkelt och billigt skall kunna få obestridda krav fastställda i verkställbara avgöranden. Förslag på sådana kompletterande bestämmelser i fråga om bland annat beslutsmyndighet, ansökningsavgift och verkställighet som behövs för att förordningen skall gälla fullt ut i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB