Ds 2008:12 Europeiskt småmålsförfarande - 9789138229132 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:12 Europeiskt småmålsförfarande
   
 
Titel:Ds 2008:12 Europeiskt småmålsförfarande
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:165.
Utgivningsår:2008
Omfång:105 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229132
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:12
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt , EU-rätt

Pris: 182 SEK exkl. moms

 

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog den 11 juli 2007 förordningen (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande. Genom förordningen införs ett förfarande som syftar till att förenkla och påskynda handläggningen samt sänka kostnaderna i gränsöverskridande tvister om mindre värden.

Förordningen är direkt tillämplig i Sverige men kräver vissa kompletterande bestämmelser i fråga om bl.a. behörig domstol, vilka nationella bestämmelser som skall gälla när förordningen saknar reglering och vilka frister som skall gälla för vissa rättsmedel. I promemorian lämnas förslag på sådana kompletterande bestämmelser. Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.
 
  © 2017 Jure AB