Ds 2008:15 Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material som finns i radio- och TV-företagens programarkiv - 9789138229248 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:15 Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material som finns i radio- och TV-företagens programarkiv
   
 
Titel:Ds 2008:15 Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material som finns i radio- och TV-företagens programarkiv
Utgivningsår:2008
Omfång:68 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229248
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:15
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

I radio- och TV-företagens arkiv finns mycket material bevarat som kan vara intressant att återanvända, exempelvis genom att sända ut det på nytt eller genom att tillhandahålla det över internet. Det kan dock vara svårt att identifiera samtliga rättighetshavare och skaffa nödvändiga tillstånd för den nya användningen. En stor del av materialet är gammalt och ofta är många olika slags rättighetshavare involverade, exempelvis upphovsmän, skådespelare, musiker m.fl. Rättigheterna kan också ha gått i arv till ett flertal arvingar.

För att förenkla möjligheterna till rättighetsklarering för återanvändning av material i radio- och TV-företagens arkiv föreslås i promemorian att det i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) förs in en avtalslicensbestämmelse för sådan användning. Bestämmelsen ger möjlighet att ingå ett kollektivt avtal om användning av ett verk mellan å ena sidan en organisation som företräder ett flertal svenska rättighetshavare på området och å andra sidan ett radio- eller TV-företag. Avtalet binder även rättighetshavare utanför den avtalsslutande organisationen och ger därmed rätt att använda även verk av sådana upphovsmän.

Bestämmelsen gör det alltså lättare att få till stånd ett avtal om återutnyttjande i sådana fall när det är svårt att hitta alla rättighetshavare.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.
 
  © 2017 Jure AB