Prop. 2007/08:73 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens - 200708073 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2007/08:73 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens
   
 
Titel:Prop. 2007/08:73 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens
Utgivningsår:2008
Omfång:61 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708073
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:73
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till ett nytt regleringsverktyg i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) i syfte att skapa effektiv och långsiktig konkurrens på grossistmarknaden för bredband.

Om det finns synnerliga skäl skall en vertikalt integrerad dominerande operatör som ålagts skyldighet om så kallad LLUB-tillträde (local loop unbundling) och så kallad bitströmstillträde till det metallbaserade accessnätet kunna förpliktas att genomföra en funktionell separation av de verksamheter som förvaltar, driver och tillhandahåller nätet och nödvändiga tillhörande installationer. Separationen skall särskilt syfta till att säkerställa icke-diskriminering och insyn. Förpliktelsen får förenas med villkor som syftar till att säkra den avskilda verksamhetens oberoende i förhållande till operatörens egen försäljningsverksamhet i slutkundsledet. Villkoren får innefatta krav på att operatörens inflytande över verksamheterna inskränks genom organisatoriska åtgärder eller på att verksamheterna skall drivas av en separat juridisk person. Villkor om att verksamheterna skall ställas under oberoende ledning får också uppställas. Om den dominerande operatören frivilligt åtar sig att funktionellt separera samma verksamheter får tillsynsmyndigheten godta åtagandet. Ett beslut om att godta åtagandet får fattas endast om det finns synnerliga skäl. Så länge beslutet gäller får då någon förpliktelse om funktionell separation inte meddelas. Ett beslut om tvingande eller frivillig funktionell separation får inte fattas utan att ett förslag till beslut först har godkänts av Europeiska gemenskapernas kommission.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.
 
  © 2017 Jure AB