Ds 2008:42 Sveriges antagande av rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövande påföljder - 9789138230015 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:42 Sveriges antagande av rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövande påföljder
   
 
Titel:Ds 2008:42 Sveriges antagande av rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövande påföljder
Utgivningsår:2008
Omfång:169 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230015
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:42
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

Bestämmelserna i rambeslutet är avsedda att användas för att överflytta verkställigheten av icke frihetsberövande påföljder utdömda i en medlemsstat till den medlemsstat där den dömde har sin hemvist eller avser att vistas.

Tyskland och Frankrike lade i januari 2007 fram ett förslag till rambeslut om erkännande och övervakning av uppskjutna, alternativa och villkorliga påföljder mellan medlemsstaterna. Förslaget syftade bland annat till att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna i de fall en person ådöms en icke frihetsberövande påföljd i en medlemsstat men har sin hemvist i en annan medlemsstat.

Avsikten är att rambeslutet skall antas så snart som möjligt. Medlemsstaterna kommer att ha tre år på sig från det att rambeslutet träder i kraft till det att rambeslutet skall vara genomfört i nationell rätt.

I promemorian behandlas frågan om Sveriges antagande av utkastet till rambeslut. Vidare görs en bedömning av vilken lagstiftning som genomförandet av rambeslutet kräver. Förslag till lagstiftning med anledning av rambeslutet lämnas dock inte nu.
 
  © 2017 Jure AB