Ds 2008:52 Genomförande av ändringsdirektiv 2007/47/EG avseende vissa medicintekniska produkter - 9789138230268 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:52 Genomförande av ändringsdirektiv 2007/47/EG avseende vissa medicintekniska produkter
   
 
Titel:Ds 2008:52 Genomförande av ändringsdirektiv 2007/47/EG avseende vissa medicintekniska produkter
Utgivningsår:2008
Omfång:150 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230268
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:52
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt

Pris: 181 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag som syftar till att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/47/EG om ändring av rådets direktiv 90/385/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation, rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden.
 
  © 2017 Jure AB