Prop. 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning - 200809028 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
   
 
Titel:Prop. 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Utgivningsår:2008
Omfång:163 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809028
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:28
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen att Sverige ska tillträda Förenta nationernas (FN) internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen antogs av FN:s generalförsamling den 13 december 2006 och öppnades för undertecknande den 30 mars 2007. Sverige undertecknade den samma dag.

Vidare föreslås att Sverige ska tillträda ett fakultativt (frivilligt) protokoll till konventionen som innebär att den som anser att hans eller hennes rättigheter är kränkta har möjlighet att klaga till en övervakningskommitté. Det fakultativa protokollet undertecknades samtidigt som konventionen av bland annat Sverige.

Den nya konventionen trädde i kraft den 3 maj 2008 sedan den ratificerats av 20 stater. Konventionen tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter men skapar inte i sig några nya rättigheter utan har till syfte att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige (Ju 2006:02) har fått i uppdrag att utreda om nuvarande samhällsorgan var för sig eller gemensamt uppfyller konventionens krav på oberoende mekanismer för att främja och skydda respektive övervaka genomförandet av konventionen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2009. I avvaktan på utredningens resultat får uppgifterna fullgöras av de organ som redan finns utan särskilt uppdrag.

Tillträdet till konventionen och det fakultativa protokollet föranleder inga ändringar i gällande lagstiftning.
 
  © 2017 Jure AB