Ds 2008:71 Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag m.m. - 9789138230596 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:71 Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag m.m.
   
 
Titel:Ds 2008:71 Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag m.m.
Utgivningsår:2008
Omfång:236 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230596
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:71
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

Pris: 242 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag till lagändringar som syftar till att genomföra förändringsdirektivet - Europaparlamentets och rådets direktiv vad gäller förfaranderegler och utvärderingskriterier för bedömning av förvärv och ökning av innehav inom finanssektorn.

Genom förvärvsdirektivet ändras ett antal EG-direktiv på finansmarknadsområdet i fråga om den prövning som ska göras vid vissa större förvärv av aktier eller andelar i kreditinstitut, värdepappersföretag och försäkringsföretag (så kallad ägarprövning). Bland annat innebär ändringarna en högre grad av harmonisering än tidigare genom att det nu anges vilka kriterier som de nationella myndigheterna får väga in vid ägarprövningen. Även vissa formella bestämmelser om myndigheternas handläggning harmoniseras ytterligare.

Förvärvsdirektivet medför att det är nödvändigt att ändra de svenska bestämmelserna om ägarprövning i bland annat försäkringsrörelselagen (1982:713), lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

I promemorian föreslås också andra ändringar av bestämmelserna om ägarprövning än de som är direkt motiverade av förvärvsdirektivet. Dessa förslag syftar till att behålla en enhetlig reglering på området.

Utöver förslag till ändring av ägarprövningsreglerna innehåller promemorian också ett par förslag som gäller investeringsfonder. Det är fråga dels om hur aktier som förvaltas i en fond ska behandlas vid bedömningen av om fondbolagets moderföretag är skyldigt att anmäla en förändring av ett större aktieinnehav (så kallad flaggning), dels om en möjlighet att ombilda en specialfond till en värdepappersfond.
 
  © 2017 Jure AB