Ds 2008:75 Genomförande av tjänstedirektivet - 9789138230749 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:75 Genomförande av tjänstedirektivet
   
 
Titel:Ds 2008:75 Genomförande av tjänstedirektivet
Utgivningsår:2008
Omfång:626 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230749
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:75
Ämnesord:EU-rätt , Marknadsrätt

Pris: 363 SEK exkl. moms

 

Syftet med tjänstedirektivet är att bidra till utvecklingen av en
verklig inre marknad för tjänster där både företag och
konsumenter kan dra full nytta av de möjligheter som finns i
tjänstesektorn. Avsikten är att göra det enklare för företag att
etablera sig och tillfälligt tillhandahålla tjänster på EU:s inre
marknad. En viktig utgångspunkt i tjänstedirektivet är att
säkerställa att tjänsteleverantörer på ett enklare sätt ska kunna
utnyttja de allmänna principerna om etableringsfrihet och rätten
att tillhandahålla tjänster över gränserna. För att uppnå detta
innehåller direktivet bestämmelser som syftar till att förenkla
administrativa förfaranden och att undanröja hinder för
tjänstehandel. En annan viktig utgångspunkt är att stärka
tjänstemottagarnas rättigheter och att säkerställa en hög kvalitet
på tjänster. Genom tjänstedirektivet säkerställs
tjänstemottagares rättigheter genom bl.a. information om
tjänsteleverantörerna och deras tjänster.
 
  © 2017 Jure AB