Prop. 2008/09:63 Undvikande av internationell dubbelbeskattning - 200809063 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:63 Undvikande av internationell dubbelbeskattning
   
 
Titel:Prop. 2008/09:63 Undvikande av internationell dubbelbeskattning
Utgivningsår:2008
Omfång:122 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809063
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:63
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en rad ändringar huvudsakligen i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, avräkningslagen. Förslagen innebär att bestämmelser införs som säkerställer att avräkning ges i kommissionärsförhållanden och vid kvalificerade fusioner och kvalificerade fissioner på motsvarande sätt som skulle ha gällt om kommittentföretaget hade bedrivit verksamheten respektive om fusionen eller fissionen inte hade ägt rum. Vidare föreslås att det i förtydligande syfte tas in bestämmelser som preciserar vilka kostnadsposter som ska beaktas vid beräkningen av det så kallade spärrbeloppet (den svenska skatt som hänför sig till de inkomster på vilka de utländska skatterna utgått). Ytterligare ett förslag innebär att den tidsperiod under vilken en skattskyldig har möjlighet att få avräkning av utländsk skatt som inte kunnat avräknas vid den tidpunkt då den först skulle ha avräknats, den så kallade carry forward-perioden, förlängs från tre till fem år. I propositionen föreslås också av förenklingsskäl att det belopp till vilket spärrbeloppet minst ska anses uppgå höjs från 100 kronor till 500 kronor.
Vidare föreslås att bestämmelserna om avdrag för utländsk allmän skatt i inkomstskattelagen (1999:1229) ändras så att avdrag bara ges efter begäran.
Slutligen föreslås en redaktionell ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel och att en numera obsolet bestäm-melse i lagen (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna upphävs.

Ändringarna föreslås i huvudsak tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2008.

 
  © 2017 Jure AB