Prop. 2008/09:65 Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag - 200809065 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:65 Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag
   
 
Titel:Prop. 2008/09:65 Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag
Utgivningsår:2008
Omfång:123 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809065
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:65
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att bolagsskatten och expansionsfondsskatten ska sänkas från 28 procent till 26,3 procent. Syftet är att få företag att lokalisera sig, investera och redovisa inkomster i Sverige och därmed förstärka den svenska skattebasen.

I propositionen lämnas också ett förslag som ska förhindra skatteupplägg med ränteavdrag inom en intressegemenskap, så kallade räntesnurror. Dessa minskar den svenska bolagsskattebasen och ger upphov till skattebortfall i mångmiljardklassen. De föreslagna reglerna begränsar möjligheten att göra ränteavdrag vid internt finansierade förvärv av delägarrätter från ett företag inom intressegemenskapen. Reglerna kommer således inte att påverka företag som inte ingår i en intressegemenskap, vilka utgör majoriteten av alla företag.

De nu föreslagna reglerna ska endast försvåra skatteupplägg med hjälp av ränteavdrag. Affärsmässigt bedriven verksamhet ska däremot inte, så långt det är möjligt, försvåras av förslaget. Av den anledningen föreslås två undantagsregler. Dels får avdrag göras för ränteutgifter om den inkomst som motsvarar utgiften skulle ha beskattats med minst tio procent enligt lagstiftningen i den stat där det företag inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten hör hemma, om företaget bara skulle ha haft den inkomsten. Som en alternativ undantagsregel föreslås vidare att avdrag ska få göras för ränteutgifter, oavsett hur motsvarande inkomst har beskattats, om såväl förvärvet som den skuld som ligger till grund för ränteutgifterna huvudsakligen är affärsmässigt motiverade. Flertalet länder inom Europeiska unionen har regler som på olika sätt begränsar avdragsrätten för ränteutgifter, bland annat för att förebygga skatteplanering genom ränteavdrag. De föreslagna reglerna liknar dem som finns i Nederländerna.

Dessutom föreslås i propositionen att de så kallade 3:12-reglerna förbättras så att nivån på schablonbeloppet i den så kallade förenklingsregeln höjs från 2 till 2,5 inkomstbasbelopp samt att det maximala löneuttagskravet i löneunderlagsregeln sänks från 15 till 10 inkomstbasbelopp.
Vidare föreslås att verksamhetsvillkoret slopas för framskjuten beskattning vid andelsbyten när den avyttrade andelen är kvalificerad.
Slutligen innehåller propositionen ett förslag på mervärdesskatteområdet om att höja lönegränsen för uttagsbeskattning av vissa fastighetstjänster från 150 000 kr till 300 000 kr.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009. För bolagsskatten föreslås att äldre bestämmelser ska tillämpas för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet. Sänkningen av expansionsfondsskatten föreslås utformas på ett sådant sätt att den omfattar även redan gjorda avsättningar till expansionsfond.
I fråga om bestämmelserna om ränteavdragsbegränsningar föreslås att dessa ska tillämpas på ränteutgifter som belöper sig på tiden efter den 31 december 2008.
När det gäller förslaget på mervärdeskatteområdet föreslås att äldre bestämmelser ska gälla för beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet.
 
  © 2017 Jure AB