Prop. 2008/09:71 Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv, m.m. - 200809071 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:71 Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2008/09:71 Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv, m.m.
Utgivningsår:2008
Omfång:203 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809071
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:71
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , EU-rätt

Pris: 122 SEK exkl. moms

 

År 2006 antogs vissa ändringar i EG:s fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiv samt de särskilda redovisningsdirektiv som gäller för finansiella företag. I denna proposition föreslås de lagändringar som bedöms nödvändiga för att genomföra ändringarna. Bland annat föreslås att noterade aktiebolag ska upprätta en bolagsstyrningsrapport. Vidare föreslås nya bestämmelser om redovisning av ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen och om redovisning av transaktioner med närstående.

I propositionen behandlas även ett par andra frågor, nämligen dels tidpunkten för ingivande till registreringsmyndigheten av bl.a. årsredovisningen i vissa finansiella företag, dels verkställande av beslut om uppdelning respektive sammanläggning av aktier.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2009.
 
  © 2017 Jure AB