Ds 2008:86 Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner - 9789138231272 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:86 Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner
   
 
Titel:Ds 2008:86 Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner
Utgivningsår:2008
Omfång:84 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231272
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:86
Ämnesord:Krediträtt

Pris: 176 SEK exkl. moms

 

Denna promemoria innehåller förslag som syftar till att genomföra två artiklar i ett EG-direktiv (2007/64/EG) om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande av direktiv 97/5/EG (betaltjänstdirektivet).

I stort sett alla har avtal om betaltjänster med någon bank eller annan betaltjänstleverantör. Det kan exempelvis vara ett avtal om betalkonto, med eller utan kredit, där insättningar och uttag görs med hjälp av ett betalningsinstrument, t.ex. ett kontokort eller en bankdosa.

Det förekommer att betalningsinstrument används utan samtycke av den som enligt avtalet med banken har rätt att lämna ett sådant samtycke. I allmänhet är det svårt att ta reda på vem som gjort den obehöriga transaktionen och då blir frågan om banken eller kontohavaren ska stå för den slutliga ekonomiska förlusten.

Vidare föreslås nya bestämmelser om en kontohavares skyldigheter i förhållande till en bank eller annan betaltjänstleverantör.

Det föreslås också nya bestämmelser om vilket ansvar för förlust som en kontohavare ska ha vid en obehörig transaktion.

Beträffande obehöriga transaktioner där en personlig kod har använts föreslås att kontohavaren ska stå för en självrisk. Vidare föreslås en begränsning i förlustansvaret i de fall då en kontohavare som är konsument har brutit mot avtalsvillkoren genom grov oaktsamhet.
 
  © 2017 Jure AB