Prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik - 200809162 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik
– Klimat
   
 
Titel:Prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat
Utgivningsår:2009
Omfång:242 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809162
Serie:Propositioner nr. 2008/09:162
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 122 SEK exkl. moms

 

Regeringen presenterar en sammanhållen klimat- och energipolitik i två propositioner. I propositionerna föreslås bland annat ett mål på 40 procent för Sveriges utsläppsminskningar av växthusgaser och ett samlat åtgärdsprogram för att uppnå målet. I propositionerna presenteras också tre handlingsplaner för en fossiloberoende transportsektor, främja förnybar energi och energieffektivisering.

I den klimatpolitiska propositionen anges målnivåer för utsläpp av växthusgaser och en samlad åtgärdsplan för att uppnå målen. Handlingsplanen för fossiloberoende fordonsflotta redovisas i den klimatpolitiska propositionen. I den energipolitiska propositionen lämnas förslag avseende energisektorn. Handlingsplanerna för energieffektivisering och förnybar energi redovisas i den energipolitiska propositionen.

Propositionen överlämnades till riksdagen den 17 mars 2009 och förväntas bli beslutade av riksdagen i juni 2009.
 
  © 2017 Jure AB