Bolagsorgan och bolagsstyrning av Keisu Jenny, Stattin Daniel - 9789139205333 - Jure bokhandel

 

 
 
Bolagsorgan och bolagsstyrning
– En introduktion till organisation, styrning och kontroll i aktiebolag och aktiemarknadsbolag
   
 
Författare:Keisu Jenny , Stattin Daniel
Titel:Bolagsorgan och bolagsstyrning – En introduktion till organisation, styrning och kontroll i aktiebolag och aktiemarknadsbolag
Utgivningsår:2009
Omfång:161 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139205333
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag

 

I ett aktiebolag finns flera bolagsorgan, till exempel stämma, styrelse och verkställande direktör. Tillsammans utgör reglerna i aktiebolagslagen samt praxis och normer om aktiebolags organisation det svenska bolagsstyrningssystemet. Bolagsorganens funktioner skiljer sig i praktiken åt mellan vanliga aktiebolag och aktiemarknadsbolag. I den här boken behandlas reglerna om aktiebolagets organisation och organens funktioner. Förutom reglerna om bolagsorganen i aktiebolagslagen behandlas bland annat Svensk kod för bolagsstyrning, börsregler, informationsgivning, bonus- och incitamentsprogram och kontrolltransaktioner som takeovers och management buy-outs. Boken är avsedd som en introduktion till regler och normer om organisation, styrning och kontroll i aktiebolag och aktiemarknadsbolag enligt svensk rätt. Den kan också fungera som ett lättillgängligt referensverk för den som arbetar med aktiebolags- och aktiemarknadsrätt.
 
  © 2017 Jure AB