Prop. 2009/10:4 En förenklad semesterlag, m.m. - 200910004 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2009/10:4 En förenklad semesterlag, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2009/10:4 En förenklad semesterlag, m.m.
Utgivningsår:2009
Omfång:151 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910004
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:4
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 73 SEK exkl. moms

 

Semesterlagen (1977:480) föreslås förenklas i sak samt språkligt och redaktionellt.

En ny beräkningsregel för semesterlön, sammalöneregeln, föreslås införas som huvudregel för arbetstagare med fast lön.

Procentregeln, som gäller för beräkning av semesterlön i dag, behålls och förenklas.

Reglerna för när semester intjänas under frånvaro, semesterlönegrundande frånvaro, föreslås förenklas genom att frånvaro på grund av sjukdom och arbetsskada som längst är semesterlönegrundande i ett helt intjänandeår i stället för två.

Reglerna om när semester intjänas under frånvaro som beror på ledighet med tillfällig föräldrapenning förenklas.

Reglerna för när arbetstagare med tidsbegränsade anställningar tjänar in semester föreslås ändras.
De särskilda regler som nu gäller för hemarbetande och okontrollerade arbetstagare tas bort.

En ny regel föreslås som innebär att endast ett visst antal semesterdagar ska ersättas med semesterlön om semestern på grund av frånvaro inte har kunnat läggas ut under semesteråret.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2010.

Dessutom föreslås att lönegarantilagen (1992:497) anpassas till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den 22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens.
Den lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

 
  © 2017 Jure AB