Ds 2009:55 En ny försäkringsrörelselag - 9789138233016 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2009:55 En ny försäkringsrörelselag
   
 
Titel:Ds 2009:55 En ny försäkringsrörelselag
Utgivningsår:2009
Omfång:455 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233016
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:55
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 519 SEK exkl. moms

 

Den 19 november gick Departementspromemorian "En ny försäkringsrörelselag, Ds 2009:55" ut på remiss.

Departementspromemorian innehåller förslag till en ny försäkringsrörelselag. Den nya lagen får en modern och överskådlig utformning. De associationsrättsliga bestämmelserna förändras på så sätt att allmänna associationsrättsliga regler i aktiebolagslagen och föreningslagen - så långt möjligt - ska tillämpas även av försäkringsföretagen.

Promemorian innehåller inte några förslag vad gäller ombildning av livförsäkringsaktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer. Nuvarande ordning med två former av kooperativa sammanslutningar - ömsesidiga försäkringsbolag och understödsföreningar - föreslås bevarad.

En viktig utgångspunkt är dock att försäkringsverksamhet ska vara neutral i fråga om formerna för rörelsens drivande, eftersom behovet av skydd för försäkringstagarna är detsamma oavsett i vilken företagsform verksamheten bedrivs. För försäkringsföreningarna (nuvarande understödsföreningar) innebär detta att de rörelseregler som gäller för försäkringsbolag, i stort ska gälla även föreningarna. Små försäkringsföretag ska - precis som i dag - särbehandlas genom ett dispensförfarande.

Den nya försäkringsrörelselagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.
 
  © 2017 Jure AB