Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden av Broneus Sandra, Stattin Daniel - 9789176102947 - Jure bokhandel

 

 
 
Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
– Kommentarer och referenser
   
 
Författare:Broneus Sandra , Stattin Daniel
Titel:Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden – Kommentarer och referenser
Utgivningsår:2010
Omfång:207 sid.
Förlag:Thomson Reuters
ISBN:9789176102947
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 349 SEK exkl. moms

 

Offentliga uppköpserbjudanden, takeovers, riktade till aktieägarna i aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm eller Nordic Growth Market regleras i lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”LUA”). I denna bok kommenteras LUA.

Förutom en kommentar innehåller boken omfattande referenser till bland annat uttalanden från Aktiemarknadsnämnden, EG:s takeover-direktiv, börsernas takeover-regler, den engelska City Code on Takeovers and Mergers och till den aktiemarknadsrättsliga doktrinen.

Boken riktar sig till både den som behöver en kommentar till LUA:s regler och den som behöver använda referensverket för att hitta rättskällor för en fördjupad analys av frågor som föranleds av ett offentlig uppköpserbjudande.

Sandra Broneus är verksam vid Ashurst Advokatbyrå AB i Stockholm. Hon arbetar huvudsakligen med aktiemarknadsrättsliga frågor och är publicerad i Nordisk Tidskrift för Selskabsret.

Daniel Stattin är docent i civilrätt vid Uppsala universitet med inriktning på aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt. Han har tidigare publicerat bland annat Företagsstyrning. Styrinstrument och ansvarsföljder i ett aktiebolagsrättsligt perspektiv (2 uppl., 2008) och Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt (2 uppl., 2009) samt flera andra böcker och artiklar.
 
  © 2017 Jure AB