Rätt och politik i det internationella samhället av Baaz Mikael, Lantz Niclas - 9789172233461 - Jure bokhandel

 

 
 
Rätt och politik i det internationella samhället
– Essäer och artiklar
   
 
Författare:Baaz Mikael , Lantz Niclas
Titel:Rätt och politik i det internationella samhället – Essäer och artiklar
Utgivningsår:2010
Omfång:300 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172233461
Ämnesord:Internationell rätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 364 SEK exkl. moms

 

Internationell rätt och internationell politik är intimt sammankopplade. Trots detta studeras fenomenen oftast var för sig, dels inom den juridiska subdisciplinen internationell rätt, dels inom den statsvetenskapliga subdisciplinen internationell politik. Detta är ett olyckligt sakernas tillstånd, då förståelsen av dagens, allt mer globaliserade, internationella samhälle begränsas. Utgångspunkten för texterna i föreliggande bok är att den internationella rätten måste förstås i sitt politiska sammanhang och att den internationella politiken måste förstås i sitt rättsliga sammanhang.

I boken återfinns såväl teoretiska diskussioner kring kopplingen mellan rätt och politik som analyser av ett antal företeelser i dagens internationella samhälle. Den teoretiska utgångspunkten är socialkonstruktivistisk. Bland mycket annat diskuteras i boken (skillnaderna mellan) amerikansk och europeisk utrikespolitik, mänskliga rättigheter, humanitär intervention och skyldigheten att skydda. I centrum för analysen står FN-stadgan i allmänhet och den internationella regleringen av våldsanvändning i synnerhet. De olika företeelserna analyseras såväl i ett historiskt som i ett mer framåtblickande perspektiv.

Docent Mikael Baaz är universitetslektor i internationell rätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet och föreståndare för Institutet för studiet av Mänskliga rättigheter vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. Bland hans senaste publikationer märks exempelvis artiklarna “The Return of Barbarism?”, International Studies Review (kommande, december 2010), vol. 12, nr. 4, “Statssuveränitet och humanitär intervention: (O)förenliga principer i ett globaliserat internationellt samhälle?”, Juridisk Tidskrift, (2009-2010), vol. 21, nr 4, ss. 783-819, bokkapitlet “Juridik som makt, juridik som motstånd” i den av Mona Lilja och Stellan Vinthagen redigerade antologin Motstånd (Malmö: Liber, 2009) och monografin The Use of Force and International Society (Stockholm: Jure, 2009). Baaz har också tidigare bland annat medverkat med uppsatser i de internationella tidskrifterna Security Dialogues och Journal of International Relations and Development.

Niclas Lantz är doktorand i freds- och utvecklingsforskning, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. Han har tidigare varit verksam vid Utrikesdepartementet.

Innehåll:
1. Inledning
2. Aktörer, strukturer och institutioner i det internationella samhället
3. Så kan ett enat Europa balansera USA
4. Americans were from Venus and Europeans from Mars
5. Katastrofal doktrin
6. Stoppa Bushs kärnvapenplan
7. Från Pax Americana till Imperium Americanum?
8. Human Rights or Human Wrongs?
9. Våldsförbudet undermineras
10. Statssuveränitet och humanitär intervention: (O)förenliga principer i ett globaliserat internationellt samhälle?
11. Våldsanvändning i det internationella samhället post-Kosovo - Quo Vadis?
 
  © 2017 Jure AB