Festskrift till Torkel Gregow - 9789139015000 - Jure bokhandel

 

 
 
Festskrift till Torkel Gregow
   
 
Titel:Festskrift till Torkel Gregow
Utgivningsår:2010
Omfång:400 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139015000
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Förmögenhetsrätt , Insolvensrätt

SLUT på förlag

 

Torkel Gregow, f.d. justitieråd, jur.dr h.c., fyller 75 år den 15 november 2010. Det ger oss tillfälle att med en festskrift hylla honom för hans mångåriga, omfattande och betydelsefulla insatser på juridikens område – som lagstiftare, domare och rättsvetenskaplig författare. Vänner och kollegor har bidragit till festskriften med artiklar från spridda juridiska fält. Torkels breda intresseområde har tillåtit det.
Festskriften har initierats av styrelsen för Stockholm Center for Commercial Law och arbetet har genomförts under redaktion av undertecknade ledamöter i styrelsen.

Johan Gernandt Jan Kleineman Stefan Lindskog


INNEHÅLL:

Bertil Bengtsson,
Om inkonsekvenser i konsumentlagstiftningen

Michael Bogdan,
EG/EU-domstolens praxis på den internationella insolvensrättens område

Bill Dufwa,
Schablonisering av personskadeersättningar

Lars Edlund,
Rätt part? – Om processöverlåtelser, felskrivningar och inkassomandatorier

Lars Heuman,
Villkorade yrkanden

Torgny Håstad,
Vem är den verklige ägaren till bil köpt med äganderättsförbehåll?

Marie Karlsson-Tuula,
Offentligt ackord under företagsrekonstruktion

Jan Kleineman,
Skadestånd och rättskraft

Anders Knutsson,
Om rättsfallsreferat

Göran Lambertz,
Bevisprövning och utredningskrav i brottmål

Gertrud Lennander,
Lojalitetsplikt i insolvensrätten

Stefan Lindskog,
Kommissionsköp och formkrav

Claes Lundblad,
Om skiljedomskostnader

Mikael Mellqvist,
Värderingar i brottmål

Göran Millqvist,
Betalning – En rättsfigur med många drag

Johan Munck,
Haltande prejudikat

Mikael Möller,
Att samordna konkurs och företagsrekonstruktion – överväganden bakom förslaget till ett samlat insolvensförfarande

Erik Nerep,
Aktiebolagsrättslig verkan av aktieägaravtal – särskilt om begränsningar i rätten till tvångsinlösen enligt ABL 22 kap.

Annina Persson,
Beviskrav vid ansökan om verkställighet enligt 2 kap. 2 § utsökningsbalken

Anne Ramberg,
Kan en advokat mutas av sin klient?

Staffan Vängby,
”Barnets bästa” och europarätten
 
  © 2017 Jure AB